Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Architektúrák, beágyazott rendszerek; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Architektúrák, beágyazott rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU218M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Bartók Roland tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A mérnök informatikus mesterszak hallgatóinak a szükséges hardver ismeretek megalapozása. Ismereteket
ad a beágyazot rendszerek tervezése és beágyazott rendszer architektúrák területéről.
Tervezési elvek és elméleti ismeretek elsajátítása.
Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani.
Attitűd: Nyitott és elkötelezett az önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére a természettudományok, a mérnöki és informatikai tudományok területén.
Autonomia és felelősség: Önállóan tölt be informatikai munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik.
Tárgy tematikus leírása:
A beágyazott rendszerek felépítése, rendszerkomponensek; A beágyazott rendszerek ki-bemeneti eszközei,
analóg jelkondicionálás; adatfeldolgozó eszközök: mikrovezérlők, mikroprocesszorok, FPGA áramkörök,
elfeldolgozó processzorok; Az eszközök összehasonlítása és az optimális megoldás és rendszerbe
ntegrálás szempontjai; A beágyazott rendszerek kommunikációs eszközei és a kommunikációs rendszerek
elépítésének ismertetése. Hardver-szoftver együttes tervezés; Szoftverrendszerek fejlesztési folyamata, a
beágyazott rendszerek szoftverarchitektúrái; Beágyazott operációs rendszerek alkalmazási kérdései; A
modell alapú szoftverfejlesztés alapfogalmainak bemutatása; Rendszertesztelés. Átkonfigurálható
mikroprocesszorok. Nyilt szabványú processzor architektúra: ARM.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokviumon elért eredmény legalább elégséges > 60%; 24- 28 elégséges, 28-32 közepes, 32-36 jó, 36-40 jeles
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1. Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, ISBN: 1-57820-124-11993 (a)
2.
3.
4.
5.