Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérés és irányítástechnika II. ; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Mérés és irányítástechnika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU271M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: L. Kiss Márton - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEVAU270M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Bevezetés az önműködő irányítás tárgykörébe (vezérlés, szabályozás és hatásláncaik). A mérés-és irányítástechnikai jelelmélet alapjai. A mérési adatok kezelése, feldolgozása, értékelése. Ipari folyamatok szabályozásának alapjai. Folytonos és diszkrét idejű lineáris rendszerek leírása, vizsgálati módszerek az idő és a frekvencia tartományokban. Szabályozási körök állandósult és tranziens állapotbeli vizsgálata. Stabilitás matematikai fogalma, stabilitási kritériumok, stabilitásvizsgálat. A lineáris szabályozások felépítése, tervezése. Minőségi jellemzők az idő és a frekvenciatartományokban.. A szabályozások javítási módszerei. A nemlineáris és a mintavételes szabályozások jellemzése. Kombinációs és aszinkron szekvenciális hálózatok tervezése. Bevezetés a mikroprocesszorok és a mikrovezérlők tárgykörébe. Alapvető programozási feladatok mikroprocesszorokkal és mikrovezérlőkkel. Szakaszos üzemmenetű, vákuum munkaterű, villamos fűtésű, automatikus adagolású hőkezelő kemence tervezése, komplett irányítási rendszerrel. PID szabályozási algoritmus készítése, tesztelése.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére. Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés az önműködő irányítás tárgykörébe (vezérlés, szabályozás és hatásláncaik). A mérés-és irányítástechnikai jelelmélet alapjai. A mérési adatok kezelése, feldolgozása, értékelése. Ipari folyamatok szabályozásának alapjai. Folytonos és diszkrét idejű lineáris rendszerek leírása, vizsgálati módszerek az idő és a frekvencia tartományokban. Szabályozási körök állandósult és tranziens állapotbeli vizsgálata. Stabilitás matematikai fogalma, stabilitási kritériumok, stabilitásvizsgálat. A lineáris szabályozások felépítése, tervezése. Minőségi jellemzők az idő és a frekvenciatartományokban.. A szabályozások javítási módszerei. A nemlineáris és a mintavételes szabályozások jellemzése. Kombinációs és aszinkron szekvenciális hálózatok tervezése. Bevezetés a mikroprocesszorok és a mikrovezérlők tárgykörébe. Alapvető programozási feladatok mikroprocesszorokkal és mikrovezérlőkkel. Szakaszos üzemmenetű, vákuum munkaterű, villamos fűtésű, automatikus adagolású hőkezelő kemence tervezése, komplett irányítási rendszerrel. PID szabályozási algoritmus készítése, tesztelése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Ajtonyi I, Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2002, ISBN963-661-399-5, pp.322
2. Bokor J., Gáspár P., : Irányítástechnika. Jegyzet, Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
3. F. Vahid, T. Giravis, Embedded System Design a Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-38678-2, pp. 324.
4. R. Isermann, Digital Control Systems I., Springer-Verlag, 1989, ISBN 3-540-50266-1, pp. 335.
5. R. S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, ISBN 0780651008, 2001, pp. 450.

Ajánlott irodalom:

1. Horváth Gábor (szerkeszt): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998. 6-112. oldal.
2.
3.
4.
5.