Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérés és irányítástechnika I. ; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Mérés és irányítástechnika I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU270M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Trohák Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 1
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari mérési gyakorlat és a modern, SMART mérőműszerek megismertetése. Korszerű mérés- és irányítástechnikai alapok megteremtése.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére. Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Méréstechnikai alapok. Analóg és digitális méréstechnika. Műszerezési szabványok megjelenése. Analóg és digitális (SMART) mérőműszerek.
Hőmérsékletmérés: osztályozás és felhasználás. Mérési módszerek ellenállás hőmérővel, hőelemmel. 2, 3, és 4 vezetékes szenzorok. Hősugárzáson alapuló módszerek. Pirométerek, infravörös mérési elv. A nyomás mérés osztályozása és felhasználása. Abszolút, relatív és differenciál nyomás mérésére szolgáló eszközök. Elektronikus nyomásérzékelők. Vákuum mérése. Szintmérés nyomás- és súlymérés, kapacitás és admittancia próba, vezetőképesség és térhatás érzékelése alapján. Ultrahangos és radaros szinttávadók. Térfogatáram mérése. Szűkítőelemes mérők. Keresztkorelációs és lamináris mérők. Mágneses elven működő (indukciós) áramlásmérők. Tömegáram mérés a coriolis erők alapján. Korrekciós gázmennyiség mérés.
Az ipari robbanásveszélyes övezetek megismertetése. Mérőműszerek kiválasztása adott feladatra, ipari környezetben.
A terepi műszerezés alapjai. Irányítástechnikai hierarchia. Hagyományos és busz alapú műszerezés. A 4-20 mA kimenetű távadók alkalmazása. A HART kommunikáció alapjai. A soros kommunikáció alapjai: RS-232, RS-422, RS-485. Protokollok alkalmazása. Foundation Fieldbus és Profibus alapok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokviumon 50 %-tól elégséges szint. 20-25 elégséges, 25-30 közepes, 30 - 35 jó, 35 40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Ajtonyi I, Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2002, ISBN963-661-399-5, pp.322
2. Bokor J., Gáspár P., : Irányítástechnika. Jegyzet, Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
3. F. Vahid, T. Giravis, Embedded System Design a Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-38678-2, pp. 324.
4. R. Isermann, Digital Control Systems I., Springer-Verlag, 1989, ISBN 3-540-50266-1, pp. 335.
5. R. S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, ISBN 0780651008, 2001, pp. 450.

Ajánlott irodalom:

1. Horváth Gábor (szerkeszt): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998. 6-112. oldal.
2.
3.
4.
5.