Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozat készítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakdolgozat készítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU521B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Forgács Zsófia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEVAU514B, GEVAU515B, GEVEE504B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 12
Gyakorlat (levelező): 46
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók a szakdolgozat
elkészítésével bizonyítják felkészültségüket a mérnöki feladatokra.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

Ideális esetben a hallgatók a korábban komplex feladat témájául választott és szakmai gyakorlat ideje alatt tovább fejlesztett területen dolgoznak tovább. Ellenkező esetben a hallgatók új, de lehetőség szerint, a szakismereti blokknak megfelelő témát választanak, melyben elmélyülnek. A témát adhatja a szakirányt koordináló tanszék vagy a vállalat (intézmény) ahol a hallgató a nyári gyakorlatát töltötte. A félév során a hallgatók kidolgozzák a feladatkiírásban meghatározott pontok szerint az adott tématerületet. A tématerület bonyolultsága a mindenkori mérnöki gyakorlatban előforduló és megoldható nehézségű kell legyen. Megvizsgálják az adott tématerületben rejlő lehetőségeket, feldolgozzák a fellelhető szakirodalmi forrásokat, javaslatot tesznek a megoldásra és/vagy megoldják a problémát. A hallgatók munkáját a tervezésvezető és a konzulens irányítja. A végzett munka eredményeit a hallgatók írásos anyagban foglalják össze. A tervezésvezető a konzulenssel egyeztetve értékeli a hallgató által végzett munkát és dönt a szakdolgozat beadhatóságáról.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 40-60 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 40-60 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.