Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU514B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Forgács Zsófia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVAU510B, GEVAU512B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 24
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók lehetőség szerint a választott szakismereti blokknak megfelelő témában átfogó ismereteket szerezzenek és felkészüljenek a szakdolgozat elkészítésére.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgatók lehetőség szerint, a szakismereti blokknak megfelelő témát választanak, melyben elmélyülnek. A témát adhatja a szakirányt koordináló tanszék vagy a vállalat (intézmény) ahol a hallgató a nyári gyakorlatát fogja tölteni. A félév során a hallgatók egy átlagos bonyolultságú feladatot oldanak meg. Megvizsgálják az adott tématerületben rejlő lehetőségeket a fellelhető szakirodalmi források hozzáférhetősége és a megvalósíthatóság szempontjából. Irodalomkutatást végeznek, javaslatokat tesznek a probléma megoldására és lehetőség szerint előzetes kísérleteket, méréseket végeznek. A hallgatók munkáját a tervezésvezető és a konzulens irányítja. A végzett munka eredményeit a hallgatók írásos anyagban foglalják össze. A tervezésvezető a konzulenssel egyeztetve értékeli a hallgató által végzett munkát és dönt arról, hogy a téma továbbvihető-e szakdolgozatnak.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 20-50 oldal terjedelmű írásos anyag és a tervezés során végzett önálló tevékenység elérje a kiadott feladat 40%-t.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 20-50 oldal terjedelmű írásos anyag és a tervezés során végzett önálló tevékenység elérje a kiadott feladat 40%-t.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 20-50 oldal terjedelmű írásos anyag és a tervezés során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 20-50 oldal terjedelmű írásos anyag és a tervezés során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.