Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Energetikai anyagismeret; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Energetikai anyagismeret
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT006M
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Marosné Prof. Dr. Berkes Mária - egyetemi tanár, külső óraadó
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja megismertetni az Energetikai mérnöki mesterszak hallgatóival a fosszilis és megújuló energiaforrások felhasználási technológiáihoz kötődő berendezések károsodási folyamatait és az ezeket leginkább elviselő anyagokat, szervesen építve az alapképzésben tanult anyagtudományi alapismeretekre.


Tudás: Ismeri az energetikai mérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
Képesség: Képes az energetikai és energiaellátó rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, majd ezek alapján következtetéseket levonására.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
Tárgy tematikus leírása:

Erőművek legfontosabb anyagai, csoportosításuk, jellemző tulajdonságaik. Hőálló, korrózióálló acélok és acélöntvények. Austenites, ferrites, martensites acélok jellemző tulajdonságai és felhasználásuk. Atomreaktorok anyagai, általános követelmények. Reaktor acélanyagokkal szemben támasztott követelmények, felhasználási lehetőségeik. Egyéb nem-vas fém anyagok. Igénybevételi módok, az igénybevétel és a károsodás kapcsolata. Az alap-vető károsodási fajták: alakváltozás, törés, kopás, korrózió, anyagok és szerkezetek lerom-lása. A károsodás anyagspecifikus vonatkozásai. Erőműi anyagok kiválasztásának általános szempontjai. Anyagkiválasztás különböző hőmérsékleten üzemelő szerkezeteknél. Megújuló energiaforrások hasznosítási technológiái és ezek realizálásához kötődő berendezések igénybevételei és anyagaik.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 db zárthelyi, 1 db csoportfeladat (ppt prezentáció), 2 db teszt, 2 db mérési jegyzőkönyv.
Az aláírás feltétele az előadások min. 60%-os látogatottsága, a kötelező gyakorlatok teljesítése 100%-ban és a gyakorlaton esedékes számonkérések előírt szintű teljesítése, a zárthelyik min. 50%-os teljesítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy (GYJ) megszerzésének feltétele: az aláírás megléte. A gyakorlati jegy értékének kialakítása: a zárthelyik, csoportfeladat, tesztek, labormérések és az óralátogatottság pontozásos értékelése alapján történik. A gyakorlati jegy értéke a félév során szerezhető maximális pontszám alapján: 50%-a alatt elégtelen, 50%-tól elégséges, 60%-tól közepes, 70%-tól jó és 80%-tól jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Marosné, B.M.: Energetikai anyagismeret GEMTT006M tantárgy előadásának és gyakorlatainak elektronikus jegyzetei (ppt és doc. vagy pdf formátum), ME, http://edu.uni-miskolc.hu/edu
2. Tisza M: Metallográfia, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 1998, ISBN 963 661 338 9
3. Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegyetemi Kiadó, 2001.ISBN 963 420 671
4. Komócsin Mihály: Gépipari Anyagismeret, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1996. ISBN 963 661 452 0, pp. 1-320.
5. Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. ISBN 963 18 0671 5, p.1-193.
6. Porter, D. A., Easterling, K.E. Phase Transformation in Metals and Alloys, Chapman & Hall, 1981, ISBN 0 412 45030 5, http://dl.iranidata.com/book/daneshgahi/D.%20A.%20Porter,%20K.%20E.%20Easterling%20(auth.)-Phase%20Transformations%20in%20Metals%20and%20Alloys(www.iranidata.com).pdf
7. Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1-An introduction to Microstructures, Processing and Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-heinemann, Oxford, 2006. ISBN 0 7506 63804
8. Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 2-An introduction to properties, Applications and Design3rd ed., Elsevier Butterwoth-heinemann, Oxford, 2006. ISBN-13: 978-0-7506-6381-6

Ajánlott irodalom:

1. Callister, W. D.: Materials Science and Engineering, an introduction, 7th Ed. John Wiley, New York, 1994, pp1-975. ISBN:13-978-0-471-73696-7, https://abmpk.files.wordpress.com/2014/02/book_material-science-callister.pdf
2. Gál, I.; Kocsisné, B. M.; Lenkeyné, B. Gy.; Lukács, J.; Marosné, B. M.; Nagy, Gy.; Tisza, M.: Anyagvizsgálat. Szerk.: Tisza, M. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. (ISBN 963 661 452 0)
3. D. R. Askeland, - P. P. Phulé: The Science and Engineering of Materials, Thomson Brooks, New York, 2003. p.1- 1003.
4. Ashby, M. F.: Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth Heinemann, Oxford, 2003. p. 1-502.
5. W. Somiya, et al.: Handbook of Advanced Ceramics, Vol.2. Processing and their applicationt, Elsevier, 2003, ISBN 0 444 10030X
6. J. Crawford: Plastics engineering, Pergamon Press, 1987, ISBN 0-08-032626-9, p.354
7. Peter, C, Powell: Engineering with Polymers, Chapman and Hall, 1983, ISBN 0-412-24170-6, p.318