Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

DCS-alapú folyamatirányítás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
DCS-alapú folyamatirányítás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU510B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Trohák Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVAU502B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A szakirányos tárgy célja, hogy a hallgatók a DCS rendszerek szerepét, felépítését, jellemzőit, vezérlőszoftverének és operátori kezelőfelületének konfigurálását megismerjék. Kitekintést kapnak a folyamatipari IT megoldások alkalmazhatóságáról.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben valósuljon meg.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

Folyamatirányító rendszerek felépítése, jellemzői. Az elosztott folyamatirányító rendszerek architektúrájának ismertetése, a SCADA és DCS struktúrák használatának tervezése és alkalmazási példák bemutatása. Ki és bementi eszközök csatlakoztatása. DCS rendszer felépítése, konfigurálása, vezérlő szoftver készítése, sémakép készítése, alarmkezelés, felhasználói menedzsment, trendkezelés, archiválás. Eszközmenedzsment, szelepdiagnosztika.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db gyakorlati feladat.
Aláírás megszerzésének feltétele: Az előadások 70 %-ának látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel, legalább elégséges zárthelyi dolgozat, legalább 50%-ra teljesített gyakorlati feladat.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Félévközi számokérés módja: 1 db gyakorlati feladat.
Aláírás megszerzésének feltétele: legalább 50%-ra teljesített gyakorlati feladat.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A tantárgy gyakorlati vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A tantárgy gyakorlati vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

1. Dr. Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek I., ISBN 978-963-06-3165-5, AUT-INFO Kft., 2007.
2. DeltaV Books Online
3. Wolfgang Altmann: Process Control for Engineers and Technicians, ISBN 0 7506 6400 2, Elsevier, 2005
4. IDC Technologies: Distributed Control Systems (DCS)

Ajánlott irodalom:

1. K.H. John, M. Tiegelkamp: IEC61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 1995.