Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Képfeldolgozás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Képfeldolgozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU509B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A_V4
Tárgyfelelős: Dr. Varga Attila Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Varga Attila Károly
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEVAU506B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépi látás, digitális képfeldolgozás műveleteinek és
alkalmazásainak megismerése.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes az IKT eszközök használatára.
Attitűd: Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A számítógépes képfeldolgozás
eszközei. Emberi látás, színlátás, műveletek a képtartományban. Színelmélet, színrendszerek. A gépi látás alapfogalmai, sztereo- és 3D látás. Geometriai transzformációk. Hisztogram műveletek. Konvolúció, medián szűrés. Kétdimenziós Fourier- és diszkrét koszinusz transzformáció, szűrés. Képmorfológiai műveletek. Alakzat felismerés, optikai karakterfelismerés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláírás feltétele: 2 db félévközi beadandó feladat megfeleő szintű elkészítése, bemutatása és jegyzőkönyv leadása. Mindkét feladat értékelés: megfelelt / nem megfelelt / nem teljesített minősítéssel történik. Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét feladat esetén a megfelelt minősítés. Nem megfelelt minősítés esetén az aláírás pótolható (a nem megfelelttel minősített feladat pótlandó). Nem teljesített minősítés esetén a féléves kötelezettségnek nem tett eleget a hallgató (azaz egyik feladatot sem teljesítette), emiatt az aláírás nem pótolható, megtagadásra kerül.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláírás feltétele: 2 db félévközi beadandó feladat megfeleő szintű elkészítése, bemutatása és jegyzőkönyv leadása. Mindkét feladat értékelés: megfelelt / nem megfelelt / nem teljesített minősítéssel történik. Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét feladat esetén a megfelelt minősítés. Nem megfelelt minősítés esetén az aláírás pótolható (a nem megfelelttel minősített feladat pótlandó). Nem teljesített minősítés esetén a féléves kötelezettségnek nem tett eleget a hallgató (azaz egyik feladatot sem teljesítette), emiatt az aláírás nem pótolható, megtagadásra kerül.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A tárgy lezárásának módja kollokvium (írásbeli vizsga). Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A tárgy lezárásának módja kollokvium (írásbeli vizsga). Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
Kötelező irodalom:

1.Czap L.: Képfeldolgozás.: Miskolci Egyetem, elektronikus jegyzet (http://gepesz.uni-miskolc.hu/hefop)
2.Free online course on Digital Image processing (https://www.openeducationeuropa.eu/en/mooc/digital-image-processing)

Ajánlott irodalom:

1.Gonzalez, Woods: Digital Image Processing, Prentice Hall
2.Székely Vladimír: Képfeldolgozás. Műegyetemi Kiadó, 2003.
3.Anil K. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, 1989.
4.E.R. Davies: Machine Vision; Elsevier, 2005.
5.Wesley, Hairong: Fundamentals of Computer Vision, 2017.