Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Automatika II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Automatika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU502B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Móré Árpád Gábor - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVAU501B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A korszerű szabályozások
működésének gyakorlati
megismerése


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A szabályozástechnika
alapfogalmai. A szabályozási kör felépítése. Lineáris szabályozások. Dinamikus rendszerek matematikai modellezése. Laplace transzformáció. A szabályozási kör tagjainak vizsgálata az idő-tartományban. Tranziens és állandósult állapot. A szabályozási kör elemeinek dinamikus viselkedése. Átmeneti és súlyfüggvény. Vizsgálat a frekvencia-tartományban. Bode és Nyquist-diagram. Kapcsolatok az idő- és frekvenciatartomány összefüggései között. A stabilitás fogalma és matematikai feltételei. Stabilitási kritériumok. A fázistartalék és az erősítési tartalék. Stabilitásvizsgálat a Bode- diagrammal. A strukturális és feltételes stabilitás. A szabályozások minőségi jellemzői. A szabályozók beállítása. A szabályozások minőségének javítása. Holtidős tagot tartalmazó szabályozások kompenzálása. Robosztus szabályozások. Digitális szabályozások. A z transzformáció. Alternatív szabályozási rendszerek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Megszerzés feltétele egy darab zárthelyin (50 perc, 100 pont) minimálisan 30 pont megszerzése.

Időpont szorgalmi időszak utolsó előtti hete, pótlás a szorgalmi időszak utolsó hetében. Ezt követően aláírás pótló vizsgán.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Megszerzés feltétele egy darab zárthelyin (50 perc, 100 pont) minimálisan 30 pont megszerzése.

Időpont szorgalmi időszak utolsó előtti hete, pótlás a szorgalmi időszak utolsó hetében. Ezt követően aláírás pótló vizsgán.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Ajtonyi I, Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2002, ISBN963-661-399-5, pp.322
2. Bokor J., Gáspár P., : Irányítástechnika. Jegyzet, Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
3. F. Vahid, T. Giravis, Embedded System Design a Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-38678-2, pp. 324.
4. R. Isermann, Digital Control Systems I., Springer-Verlag, 1989, ISBN 3-540-50266-1, pp. 335.
5. R. S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, ISBN 0780651008, 2001, pp. 450.

Ajánlott irodalom:

1. Bánhidi-Oláh-Gyuricza-Kiss-Rátkai-Szecső: Automatika mérnököknek Nemzeti Tankönyvkiadó