Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Automatika I.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Automatika I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU501B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: L. Kiss Márton - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Szakmai törzstárgy
A tárgy ismerteti a digitális rendszerek funkcionális áramköreit; Ismereteket
nyújt a digitális hálózatok tervezésében; Alapismereteket ad a VHDL nyelv és az áramköri technológiákról.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Az Automatika I. tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a vezérléstechnika alapjaival, a rendszerek osztályozásának kritériumaival. Ezen felül cél vezérléstechnikai funkciók, az azokat megvalósító elemek, PLC és mikrovezérlők tervezési alap módszerek megismerése. A tantárgy tematikája a következő témaköröket öleli fel: Irányításelmélet alapfogalmai (Vezérléstechnika és Szabályozástechnika). A rendszer fogalma. Rendszerek tulajdonságai és osztályozása. A rendszer vezérlés feladatai. Nyílt hurkú és zárt hurkú irányítási rendszerek. Diszkrét állapotú, statikus rendszerek. Logikai változók, alapműveletek, kifejezések, függvények. Kanonikus alakok, minimalizálás. Kombinációs hálózatok és szinkron sorrendi hálózatok statikus viselkedése és tranziensei. Megvalósítási módszerek: PLC és mikrovezélrők. Nyelvek automata reprezentációja. Moore és Mealy automaták. Aszinkron sorrendi hálózatok tervezése PLC és mikrovezérlőkkel. Analóg jelek digitalizálása. Az A/D és a D/A átalakítók alaptípusai. Mikroprocesszorok, mikrovezérlők, PLC felépítése, programozása, PLC programozási nyelvek; Gyakorlat: A gyakorlatok keretében a következő témakörökkel foglalkozik: Logikai hálózatok tervezésének módszerei (kombinációs és sorrendi hálózatok) PLC + mikrovezélők. Logikai hálózatok megvalósítása PLC-vel vezérelt pneumatikus elemekkel. AD/DA átalakítás. Számítógép-orientált vezérlések.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Kollokviumon elért eredmény legalább elégséges > 50%; 20- 25 elégséges, 25-30 közepes, 30-35 jó, 35-40 jeles

Kötelező irodalom:

Keresztes Péter: Digitális hálózatok, 2006.
e-jegyzet http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/M.study/targyak/theme?theme_id_dc=_bfDfo
Vásárhelyi József: VHDL fejezet,
e-jegyzet. http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/M.study/targyak/theme?theme_id_dc=_bfDfo
Ajtonyi István: Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó 2002.

Ajánlott irodalom:

Michael D. Ciletti: Advanced Digital Design with the Verilog HDL, Prentice Hall 2001.
Ajtonyi István: Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó 1998.
Keresztes Péter: VHDL-alapú rendszertervezés, SZAK Kiadó, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8