Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Digitális rendszerek II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Digitális rendszerek II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU504B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Drótos Dánel tansézki mérnök
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEVAU503B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A villamosmérnöki ismeretekhez a digitális-technikai alapok elsajátítása és elmélyítése. A sorrendi hálózatok, tervezés funkcionális elemekkel és a áramköri technológiák alapismereteinek elsajátítása.
Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokviumon elért eredmény legalább elégséges > 50%; 20- 25 elégséges, 25-30 közepes, 30-35 jó, 35-40 jeles
Kötelező irodalom:
1. Ajtonyi István: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó 1998.
2. Keresztes Péter: Digitális Hálózatok, 2006 (internet)
3.Frank Vahid: Digital Design, Wiley and Sons, ISBN: 9780470044377, 2007, pp. 540
4. http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu oktatási anyagok digitális rendszerek témakör
5. Vásárhelyi József: ISE 14.7 segédlet. http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu oktatási anyagok
Ajánlott irodalom:
1. Sarah L. Harris, David Money Harris, Digital Desing and Computer Architecture ARM edition, Morgan Kaufmann, ISBN 978-012-800056-4, 2016, pp.560
2.
3.
4.
5.