Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU290-B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Attila Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEMAN138-B, GEIAL300-B, GEVAU237-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 8
Gyakorlat (levelező): 32
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgató előző félévekben elké-
szített projektmunkájának folytatása. A szakdolgozat tényleges elkészítése, megírása.


Tudás: Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok). Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére és konfigurálására, hálózati hibák elhárítására, hálózatok üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.
Attitűd: Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve.
Autonomia és felelősség: A szakismeretek birtokában biztonságtudatos hozzáállású, szem előtt tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok kivédésére.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató témavezetője
a konzulensével közösen kijelöli a megoldandó feladat tematikáját.
A hallgató a korábbi projektfeladat
folytatva az önálló munkájának -
amely a szakdolgozatban a legfontosabb rész (alkalmazás fejlesztés, mérés, tervezés stb.)
- feldolgozása, részletes leírása, az eredmények ismertetése. A feladat elkészítése során
felmerült nehézségek, jövőbeni fejlesztési lehetőségek ismertetése.
Folyamatos a konzultáció a témavezetővel, a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 40-60 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 40-60 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Kötelező irodalom:

A választott témához kötődő magyar és idegen nyelvű szakirodalom.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.