Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT034-B
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Simon-Koncsik Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): nincss
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMTT004-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: Gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A BSc szakdolgozat készítés előkészítése, féléves projektfeladat elkészítése.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A projektfeladat, nyári gyakorlat, szakdolgozat készítés hármas feladat szakmai egységének előkészítése. A műszaki probléma megoldás eszközei és módszerei. Bevezetés a szakirodalom kutatásba: a szakirodalom kutatás, mint a probléma megoldás egyik alapvető, kiindulási eszköze. Számítógépes szakirodalom kutatási módszerek ismertetése. A szakirodalom feldolgozásának legfontosabb szempontjai. Műszaki dokumentumok készítésének alapjai. A projektfeladat és a szakdolgozat készítés tartalmi és formai elemei. Különféle technológiai feladatok (hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás) megoldásának általános elemei. Az anyagválasztás motivációi és fő szempontjai.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

5 db előírt projektfeladat ellenőrzési pont, amelyen a hallgatóknak a projektfeladat kidolgozásában elért előrehaladást kell bemutatni.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Féléves projekt záró feladat dokumentációjának elkészítése, és a projektfeladat prezentációja, megvédése. Az írásbeli dokumentációt a témavezető értékeli a féléves munka alapján (1-5-ig), ez adja a gyakorlati jegy 70%-át, a prezentációt a jelenlévő bizottság értékeli (1-5-ig), ez adja a gyakorlati jegy 30%-át.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológia, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p.358.
2. Gál Gaszton, Kiss Antal, Sárvári József, Dr. Tisza Miklós: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. p. 316.
3. Lizák J.: Hőkezelés, Gyakorlati segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. p. 157
4. ASM Handbook, Vol. 4A. Steel Heat Treating, 2013. ISBN-13: 978-1-62708-011-8, p.745

Ajánlott irodalom:

1. Komócsin M.: Gépipari anyagismeret, 1. Kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995, ISBN 963 10 561 98, pp1-324.
2. Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, 1. kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. Miskolc, ISBN 978-963-661-844-5, pp.1-285.
3. Tisza M.(szerk.): Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. Miskolc, ISBN 963 661 452 0. p.1-494.
4. Gáti J.: Hegesztési Zsebkönyv, Cokom Kft. Miskolc, 2003. p.: 119-380.
5. J. Newell: Essentials of modern materials science and engineering, Wiley, 2009. ISBN 978-0-471-75365-0, p331.