Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

CNC szerszámgépek és célgépek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
CNC szerszámgépek és célgépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT106-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Takács György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók ismerjék meg a nagy termelékenységű gyártás eszközeit különös tekintettel a CNC szerszámgépek programozási lehetőségeire. A programozási alap gyakorlatok bevezetik a hallgatókat a 2D és a 2,5D-s programozásba. A vezérlő specifikus programozás a SINUMERIK 840D és a HEIDENHAIN iTNC 530 vezérlők programozására ad példákat. Megismerik a forgácsoló célgépek tervezésének fő lépéseit is. CTXalpha esztergamegmunkáló-központon egyéni feladat végrehajtása.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

1. Diszkrét gyártási folyamok jellemzői. NC és CNC vezérlés jellemzői, alkalmazási területei. CNC technika alkalmazásának előnyei és hátrányai. 2. Geometriai információs rendszerek, esztergák, fúró-maró gépek geometriai információs rendszerei. A gépi, a programozói és a szerszám koordináta rendszerek jellemzői kijelölésük szabályai, kapcsolatai. CNC gépek tipikus üzemmódjai. 3. CNC gépek kézi programozásának CTXalpha esztergamegmunkáló-központon egyéni feladat beprogramozása, tesztelése, majd a gépkezelő, a hallgatók jelenlétében, leforgácsolja az program szerinti megmunkálást.folyamata. Az útmérés, mint az NC technika jellegzetes funkciója. Az útmérés szerepe, módszerei, eszközei. Növekményes útmérők alkalmazásának sajátosságai, referenciapont felvételének jelentősége, módja. A kézi programozás folyamata és fő lépései. A felfogási terv, a szerszámterv és a mozgásterv elkészítésének lépései. Eszterga gépek programozásának sajátosságai. Eszterga gépek programozása. 4. SINUMERIK 840 D eszterga-megmunkálóközpont programozása G kódos és ciklusos mintafeladat megoldásával. 5. Hivatkozott kontúr leképezése alprogramként. 6. Kontúrprogramozási gyakorlatok. 7. Marógépek geometriai információs rendszere. Egyéni programozási feladat elkészítése. Marási programok G kódban. 8. Marási programok G kódban. programírás folyamata, programok tagolása, szerkesztése, dokumentálása. CNC gépeknél alkalmazott szubrutinok felépítése, felhasználásuk módja. 9. HEIDENHAIN programozási rendszer összehasonlítása a G kódos rendszerrel. HEIDENHAIN programozási rendszerben használható szerkesztések. Szimulátor használata 10. Célgépesítés alapelve, tipikus célgépi egységek, alkalmazási területek 11. Célgépesítés alapelve, tipikus célgépi egységek, alkalmazási területek, 12. Célgép tervezés metodikája, célgépei struktúrák 13. Célgép tervezés folyamata, Agregát célgép tervezési mintafeladat bemutatása. A félév során gépkezelési gyakorlatok, egyéni beosztásban, sajátidő biztosításával a CTXalpha500 esztergamegmunkáló-központon egyedi forgácsolási feladat programozása, tesztelése, majd a gépkezelő, a hallgatók jelenlétében, leforgácsolja az program szerinti megmunkálást.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyéni feladat esztergálás és marás tárgykörben. 2 db Zárthelyi pontozással kialakított tudásfelméréssel. A CNC gyakorlat teljesítése, a sikeres program szeinti megmunkálás.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni feladat esztergálás és marás tárgykörben. 2 db Zárthelyi pontozással kialakított tudásfelméréssel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Egyéni feladat esztergálás és marás tárgykörben. A Zárthelyi írás feltétele a feladat beadása. 2 db Zárthelyi pontozással kialakított tudásfelméréssel: 24 - 28 elégséges, 29 - 32 közepes, 33 - 36 jó,
37 - 40 jeles, A Zárthelyi kifejtős elméleti kérdéseket tartalmaz és programozási feladatot. Mindkét témakörből kell pontokat szerezni a sikeres írásbelihez. A CNC gépkezelési gyakorlat teljesítése, a sikeres program szeinti megmunkálás. A gyakorlati jegy a Zárthelyik átlagában illetve a szemeszter során tapasztalt aktívitás alapján kerül kialakításra.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Egyéni feladat esztergálás és marás tárgykörben. A Zárthelyi írás feltétele a feladat beadása. 2 db Zárthelyi pontozással kialakított tudásfelméréssel: 24 - 28 elégséges, 29 - 32 közepes, 33 - 36 jó,
37 - 40 jeles, A Zárthelyi kifejtős elméleti kérdéseket tartalmaz és programozási feladatot. Mindkét témakörből kell pontokat szerezni a sikeres írásbelihez. A gyakorlati jegy a Zárthelyik átlagában illetve a szemeszter során tapasztalt aktívitás alapján kerül kialakításra.
Kötelező irodalom:

1. Zsiga-Makó: CNC szerszámgépek, célgépek. Elektronikus jegyzet, Miskolc 2007.
2. Zsiga, Z.: NC technika alapjai http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~takacs/
3. CTXalpha 500 programozási segédlet (SZGT oktatási segédlet)
4. DMU 40 programozási segédlet (SZGT oktatási segédlet)

Ajánlott irodalom:

1. Számítógéppel támogatott technológiák - CNC,CAD,CAM. Mátyási Gyula, Sági György
2. CNC-PROGRAMOZÁS ALAPJAI-Hervay Péter dr., Czéh Mihály, Dr. Nagy P. Sándor
3. SINUMERIK programozási leírás (gépkönyv)
4. HEIDENHAIN programozási leírás (gépkönyv)
5. A CNC megmunkálás alapjai/ Fundamentals of CNC Machining , 2014 Autodesk, In, http://academy.titansofcnc.com/files/Fundamentals_of_CNC_Machining.pdf