Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Objektumsemleges tervezésmódszertan; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Objektumsemleges tervezésmódszertan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET504M
Levelező: GEGET504ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kamondi László, Dr. Takács Ágnes Judit
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Bevezetés a tervezésmódszertan alapvető kérdéseibe, amelyek elsajátításával a hallgatóban mélyítjük a rendszerben való gondolkodás szükségszerűségét. A tantárgy teljesítésével a hallgató rendszerszemléletű gondolkodása fejlődik.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait. Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges szakterületi jogszabályokat. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a gépészeti terület gép-, rendszer- és folyamattervezési módszereiről.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Probléma megoldása során képes megszervezni az együttműködést a kapcsolódó szakterületek szakértőivel. Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd:
Autonomia és felelősség: Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Általános alapismeretek, fogalmak. Termék életpálya. A konstrukciós tervezés alapjai (rendszerek, rendszerelemek, funkciók, leképezések). Feladatkitűzés, feladat pontosítás. Megoldáskeresés módszerei, tervezői szemléletek. Funkció-, hatás-, hatáshordozó struktúrák. Értékelő eljárások. Elemek és szerkezetek építési módjai. A kialakítás folyamata (alapszabályok, elvek, kötöttségek). Megoldás variációk a kialakításban. Kötéstechnikai alapelvek és megoldások (alak- és erőzárás). Dokumentálás, termék-megfelelőség.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 db. féléves feladat elkészítése Powerpoint beszámoló formájában, valamint 1 db zárthelyi dolgozat. Az órákon aktív részvétel a kötelező foglalkozások (gyakorlat+előadás) minimum 70%-án.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 db. féléves feladat elkészítése írásbeli beszámoló formájában, valamint 1 db zárthelyi dolgozat.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Zárthelyi: ötfokozatú skála szerint (0-49% elégtelen, 50-63% elégséges, 63-75% közepes, 75-90% jó, 90 -100% jeles. féléves feladat érétkelése a kidolgozottság minőségének függvényében történik. A féléves feladatnak, és a zárthelyi dolgozatnak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Zárthelyi: ötfokozatú skála szerint (0-49% elégtelen, 50-63% elégséges, 63-75% közepes, 75-90% jó, 90 -100% jeles. féléves feladat érétkelése a kidolgozottság minőségének függvényében történik. A féléves feladatnak, és a zárthelyi dolgozatnak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: