Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Környezettudatos tervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Környezettudatos tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET065-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGET050-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Ismerkedés a környezetszempontú tervezés irányelveivel.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munka-egészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. Ismeri a terméktervezői szakterülethez szervesen kapcsolódó marketing, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Piac-, környezet- és vevőorientált. Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: A minőség- és környezetirányítási rendszerek elvárásai szerint tevékenykedik.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés. Alapfogalmak tisztázása. A környezet, mint fogalom tisztázása, rendszerbe helyezése. A termékéletpálya átismétlése, a környezetre és a környezet termékre gyakorolt hatásának vizsgálata a termékéletpálya során. A környezettudatos tervezés szabályai, szabályrendszerei. A termék ártalmatlanítása: Recycling-Reuse-Reduce, vagyis a 3R. A termék ártalmatlanítása: Hulladékgazdálkodás. Környezettudatosság a konstrukciós tervezés fázisában: Zajcsökkentés. Környezettudatosság a konstrukciós tervezés fázisában: Zajcsökkentés és dübörgésgátlás. Környezettudatosság a konstrukciós tervezés fázisában: Health & Safety ragasztóanyagok az iparban. Környezettudatosság a koncepcionális tervezés fázisában. Életciklus elemzés. Csomagolástechnikai alapok. Környezetbarát alapanyagok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárhelyi dolgozat, 1 db féléves feladat, 1 db PowerPoint-os beszámoló
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Ötfokozatú skála szerint, a zárthelyinek, a féléves feladatnak, illetve a beszámolónak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi munkára kapott osztályzat egyharmad súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsga minősítése is ötfokozatú minősítés szerint történik: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: