Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan III.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamosságtan III.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE503B
Levelező: GEVEE503BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Somogyiné Dr. Molnár Judit, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVEE502B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A villamos hálózatok számolási módszerei elsajátítása idő- frekvencia és komplex frekvencia tartományban, szimulátorok használata villamos hálózatok vizsgálatára


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
Képesség: Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Periodikus jelek Laplace transzformáltja, megoldás periodikus gerjesztések esetén. Kikapcsolási jelenségek. Laplace transzformáció alkalmazása nem energiamentes kezdőállapot esetén. Kezdeti és végérték-tétel. Duhamel tétele. Konvolúció, kapcsolat az idő- és a frekvenciatartomány között.
Egyszerű nemlineáris áramkörök analízise. Elosztott paraméterű hálózatok analízise. Távvezeték számítása, illesztett és extrém lezárások.
PSICE Schematics használata. Könyvtárak, alkatrészek használata, generátorok típusai, paraméterezése, összeköttetések, tesztpontok kijelölése. PSPICE szimuláció, DC, AC és tranziens analízis. Speciális generátorok, kapcsolók. Passzív áramkörök vizsgálata, transzfer függvény, Bode diagram. FFT.
Tranzisztoros alapáramkörök szimulációja, munkapont beállítás, frekvenciamenet vizsgálata. Műveleti erősítős alapáramkörök szimulációja. Nemlineráris áramkörök analízise, komparátorok, műveleti erősítős precíziós egyenirányítók, logaritmikus, exponenciális erősítők. Passzív szűrők vizsgálata.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során megírandó 3 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása (5-dik, 9-dik és 13-dik hét előadásán). A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18 pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő pótzárthelyin szerezheti meg az aláírást és a gyakorlati jegyet, ahol a maximális 30 pontból szintén 18 pont a megfelelt eredmény. Végleges aláírás-megtagadásban részesül az a hallgató, aki 2-nél kevesebb zárthelyit ír meg, vagy az összpontszáma nem éri el a 9 pontot!

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

legalább két konzultációs alkalmon való aktív részvétel, valamint a negyedik konzultációs alkalmon egy zárthelyi elégséges szintű megírása (60%). A zárthelyi írásbeli, amely két részből áll: elméleti kérdések és számolási feladatok. A zárthelyi elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül!

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

0-17 elégtelen
18-20 elégséges
21-23 közepes
24-26 jó
27-30 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

0-29 elégtelen
30-34 elégséges
35-39 közepes
40-44 jó
45-50 jeles

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Edwin F. Beckenbach: Modern Matematika Mérnököknek Műszaki Könyvkiadó 1965
2. H.A. Thompson - F.E.Terman: Alternating Current and Transient Circuit Analysis, McGraw-Hill 2013.
3.
4.
5.