Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamosságtan II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE502B
Levelező: GEVEE502BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Somogyiné Dr. Molnár Judit, egyetemi docens
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEVEE501B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A villamos hálózatok számolási módszerei elsajátítása idő- frekvencia és komplex frekvencia tartományban


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
Képesség: Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Négypólusok fogalma, paraméterrendszerek, helyettesítő kapcsolások. Négypólusok összekapcsolása, lezárása. Átviteli mennyiségek.
A Bode diagram alapesetei, konstans, elsőfogú tagok szerkesztése, másodfokú tagok, eredő átviteli függvény szerkesztése.
Átviteli függvény ábrázolási módszerei. Nyquist diagram.
Tranziens jelenségek vizsgálata. Differenciál egyenletek felírása, megoldása általános esetben.
Laplace transzformáció definíciója, fontosabb tulajdonságai. Derivált és integrál transzformációja.
Operátoros impedanciák.
Bekapcsolási jelenségek. Energiamentes kezdőállapot.
Speciális vizsgálójelek, egységugrás, Dirac-delta, egyszerű függvények Laplace transzformáltja.
Inverz transzformáció, kifejtési tétel.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során megírandó 3 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása (5-dik, 9-dik és 13-dik hét előadásán). A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18 pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő pótzárthelyin szerezheti meg az aláírást, ahol a maximális 30 pontból szintén 18 pont a megfelelt eredmény. Végleges aláírás-megtagadásban részesül az a hallgató, aki 2-nél kevesebb zárthelyit ír meg, vagy az összpontszáma nem éri el a 9 pontot!

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább két konzultációs alkalmon való aktív részvétel, valamint a harmadik konzultációs alkalmon egy zárthelyi elégséges szintű megírása (60%). A zárthelyi írásbeli, amely két részből áll: elméleti kérdések és számolási feladatok. A zárthelyi elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül!

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A vizsgára bocsátás feltétele: az aláírás megszerzése.
A vizsga írásbeli, amely két részből áll: egy elméleti tétel részletes kifejtése (10 pont) (a sikeres vizsga feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!), 4 db számpélda (40 pont).
A vizsgajegy megajánlása:
Azoknak a hallgatóknak, akik az aláírás megszerzésének feltételeit teljesítették és a zárthelyik alkalmával külön-külön legalább 80%-os eredményt értek el (az elégtelen eredmény miatti pótzárthelyire nem vonatkozik), vizsgajegyet ajánlok meg a következők szerint: 80-90% közti átlageredményre 4-est, 90% feletti átlageredményre 5-öst.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A vizsgára bocsátás feltétele: az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli, amely két részből áll: egy elméleti tétel részletes kifejtése (10 pont) (a sikeres vizsga feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!), 4 db számpélda (40 pont).

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1.C.A.Desoer - E.S.Kuh: Basic Circuit Theory, McGraw-Hill 1969
2. Simonyi Károly: Villamosságtan, Akadémiai kiadó 1962
3.
4.
5.